SOUTH AFRICAN LEGAL GUN OWNERS (SALGO)

For

GUN OWNERS of SOUTH AFRICA (GOSA)

WAPENEIENAARS van SUID-AFRIKA (WESA)

HOëVLAK NASIONALE STRATEGIE

(WETTIGE VUURWAPENEIENAARSKAP)

OPGESTEL DEUR DIE SALGO FORUM SOOS BYEENGEROEP
OP 15 & 16 OKTOBER 2004

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAWE

BESTUURSOPSOMMING

1.  Nasionale strategiese verklaring

2.  Primêre visie

3.  Vuurwapeneienaarskap strategie beskrywing / doelwit

4.  Funksie

5.  Huidige status evaluasie

6.  Omvang van strategie en hoof uitsette

7.  Planne

8.  Strategie prestasiemaatstawwe

9.  Finansiële implikasies / Beperkings op uitvoering van die strategie

10. Afhanklikhede en invloede

11. Potensiële risiko’s

12. Erkende groepe

Bestuursopsomming

Hierdie dokument is bedoel as ‘n aksieplan en ‘n strategie waarvolgens die belange van wettige vuurwapeneienaars die beste gedien kan word. Die Vuurwapenbeheerwet 2000 (Wet 60 van 2000) (hierna die Wet genoem) en gepaardgaande regulasies en wysigings dien nie die belange en regte van wettige vuurwapeneienaars in Suid-Afrika nie. Hierdie dokument is opgestel en geformuleer om die Wet teen te staan en om leiding te verskaf aan wettige vuurwapeneienaars aangaande hul regte soos omskryf in die nasionale strategiese verklaring vervat in hierdie dokument.

Aard en doel van die strategie:

Hierdie hoëvlak nasionale strategie is geformuleer vir die sentrale vereniging van die belange van alle wettige vuurwapeneienaars. Die doel is om alle geaffekteerde, belanghebbende en gewillige individue, groepe, organisasies, assosiasies, klubs en liggame met een gemene deler te belyn: Die wettige besit en gebruik van vuurwapens soos benodig deur sodanige individue, groepe, assosiasies, ensovoorts.

1. Nasionale strategiese verklaring

Ons as besorgde wetsgehoorsame, wettige vuurwapeneienaars en flinke belastingbetalers van die Republiek van Suid-Afrika maak hiermee bekend dat die Vuurwapenbeheerwet 2000 (Wet 60 van 2000) en sy gepaardgaande regulasies ‘n growwe skending van ons menseregte is. Dit skend ook ons Godgegewe en onvervreembare regte soos bevestig en beskerm deur die Suid-Afrikaanse Grondwet, die Verenigde Nasies se Handves vir menseregte en Gemenereg. Ons glo dat alle burgers se tradisionele-, grondwetlike- en demokratiese regte geskend word.

Dit is ons oortuiging dat onderduimse en versteekte motiewe die dryfveer agter hierdie wetgewing is en ons sal ons daarvoor beywer om sodanige vermoedens met tasbare en feitelike bewyse te bevestig. Ons glo dat wanneer owerhede ‘n gewapende burgery vrees sulke owerhede deur hul burgers gevrees moet word. Die geskiedenis het bewys dat die ontwapening van wetsgehoorsame burgers en wettige vuurwapeneienaars altyd gevolg word deur ‘n toename in geweldsmisdaad en magsmisbruik deur die owerheid wat partykeer lei tot massamoord en etniese suiwering.

2. Primêre visie

Bevestig die reg van alle Suid-Afrikaanse burgers om vuurwapens te besit en te gebruik.

3. Vuurwapeneienaarskap strategie beskrywing / doelwit

Ons beywer ons daadwerklik daarvoor om elke geleentheid te benut om die ideologiese, drakoniese en ongrondwetlike Vuurwapenbeheerwet 2000 (Wet 60 van 2000) en sy gepaardgaande regulasies teen te staan. Geaffekteerde, belanghebbende en geloofwaardige individue het bevind dat die Wet teenstrydig is met wat die publiek benodig en vereis ten opsigte van vuurwapeneienaarskap. Regeringsamptenare het ronduit erken dat die Wet nie op misdaad of die voorkoming daarvan fokus nie, maar op die inkrementele ontwapening van alle wetsgehoorsame burgers van Suid-Afrika.

Ons doel is om nasionale en internasionale steun uit alle sektore van die samelewing en die media te werf en om die ware aard van die Wet te ontbloot: swak nagevorsde en ongrondwetlike wetgewing wat berus op onwaarhede en ‘n gebrekkige ontleding van empiriese getuienis wat inbreuk maak op die fundamentele menseregte van Suid-Afrikaners.

Ons is daartoe verbind om die herroeping van die Wet te bewerkstellig en om te verseker dat regverdige en billike wetgewing opgestel word tot voordeel van alle wetsgehoorsame Suid-Afrikaners.

4. Funksie

Formele Assosiasie

  • Leierskap uitdaging
  • Gesaghebbende verwysing
  • Lidmaatskap befondsing
  • Verteenwoordiging van alle wettige vuurwapeneienaars in Suid-Afrika

5. Huidige status evaluasie

Vuurwapen Nuus

 • Produksie / kommunikasie / onderrigmedium vir wettige vuurwapensake.
 • Verspreiding van vuurwapenverwante inligting.
 • Motivering van mense (belanghebbende / simpatieke en wettige vuurwapeneienaars).
 • Monitor van beperkte inligtingsbronne wat betrekking het op vuurwapens.
 • Verhoog die doeltreffendheid waarmee die vuurwapeneienaar se saak gestel word.
 • Verenig alle belanghebbende partye ten opsigte van vuurwapenverwante sake.
 • Kalender gebaseer op databasis op webtuiste (wat gebeur wanneer).

6. Omvang van strategie en hoof uitsette

6.1 Volgehoue skep van publieke bewustheid

6.1.2 Skryf briewe

6.1.2.1 Voortgesette druk in die media (Agtenswaardig)

6.1.2.2 Skep geleenthede om via die media aan te spreek (Riglyn)

6.1.3 Pamflette herlewing (Vuurwapenbeheerwet & Vuurwapenvrye Sones)

6.1.3.1  Hersien bestaande dokumente

6.1.3.2  Klop aan en versprei

6.1.3.3 Versprei by verkeersligte

6.1.3.4 Versprei by ingange van inkopiesentrums

6.1.4 Stel operasionele selle deur Suid-Afrika op om die nodige werk uit te voer

6.1.3.1  Identifiseer gewillige en bekwame mense as sellede (Aktiewe deelname)

6.1.4.2 Betrek en onderrig sellede ten opsigte van die nodige take

6.2 Ondersteuning van swart vuurwapeneienaars

6.2.1 Ondersteun swart vuurwapeneienaars

6.2.1.1 Onderrig die publiek oor weierings en relevante aangeleenthede.

6.2.1.1.1 Hersien die posisie van swart vuurwapeninstrukteurs.

6.2.1.2 Konsulteer met vuurwapenhandelaars.

6.2.1.2.1 Bekom telefoonnommers van swart vuurwapeneienaars.

6.2.1.3.2 Onderrig oor die Wet

6.2.2 Help met die opstel van streektakke van swart vuurwapeneienaargroepe

6.2.3 Samewerking met BGOASA. Beraadslaag en adviseer. (Forum)

 

6.3 Mobilisering van vroue

6.3.1 Samewerking met Vroue Landbou Vereniging (VLV), Women Against Gun Control (WAGC) en ander vroue organisasies.

6.3.1.1 Bepaal lewensvatbaarheid van verhoudinge.

6.3.2 Sluit swart vroue by mobilisering in.

6.3.2.1 Spreek minister se siening oor swart vroue en vuurwapeneienaarskap aan.

6.4 Navorsing oor wetlike aspekte

6.4.1 Ondersoek Gemenereg.

6.4.1.1 Publiseer konsepdokument oor regte van vuurwapeneienaars.

6.4.2 Ondesoek Gewoontereg.

6.4.1.1 Publiseer konsepdokument oor regte van vuurwapeneienaars.

6.5 Inlig en mobilisering van vuurwapeneienaars (almal)

6.5.1 Spreek klubs / vergaderings toe wanneer vereis / versoek / nodig (Ad-hoc).

6.6 Monitor van media

6.6.1 Versamel en konsolideer inligting wat in die media gepubliseer word.

6.6.1.1 Ken verantwoordelikhede aan individue toe.

6.6.2 Parlementêre Monitorgroep – PMG.

6.6.2.1 Kontroleer en pos relevante kwessies.

6.6.3 Databasis van gepubliseerde briewe (SAFF).

6.6.3.1 Erkenning vir 30 gebubliseerde briewe (SAFF).

Ondersoek: Professionele inskrywingsdiens

Uitsette:

 • Om voortdurend publieke bewusmaking van beide pro en anti vuurwapenverwante kwessies te skep.
 • Die identifisering en uitvoering van wyses waarop die Black Gun Owners Assosiation of South Africa in hul ondernemings ondersteun kan word.
 • Die suksesvolle mobilisering van vroue wat ‘n belang het by vuurwapens en vuurwapenverwante sake.
 • Die navorsing en begrip van wetlike aspekte waaraan uitvoering gegee moet word rondom vuurwapenverwante kwessies.
 • Die voortgesette monitor van die media wat betref die publikasie van vuurwapenverwante sake (beide pro en anti).
 

7. Planne

Strategie – Hoof aktiwiteite

 • Ontwikkel ‘n verwysingsdatabasis.
 • Daadwerklike teenstaan van onrealisties geformuleerde vuurwapenwetgewing en regulasies.

8. Strategie prestasiemaatstawwe

 • Gereelde elektroniese kommunikasie oor vordering (epos).
 • Kwartaallikse vergadering van die forum om sukses en vordering te bepaal.
 • Maandelikse geskrewe verslag van die Voorsitter / Nasionale Koördineerder en die Raad aan lede oor vordering.
 • Elektroniese nuusbrief.
 • Gedrukte nuusbrief – Vuurwapen Nuus.

9. Finansiële implikasies / Beperkings op uitvoering van die strategie

 • Geen infratruktuur om die finansies te hanteer nie.

Oplossing: Benut huidige infrastruktuur en verbeter dit (VAC infrastruktuur om tydelik die GOSA inisiatief te ondersteun).

 •  Geen plaaslike bydraes / donasies.

Oplossing: Formuleer ‘n plan om plaaslike bydraes / donasies te werf.

 • Geen regeringsondersteuning.

Oplossing: Stel ‘n plan op om regeringsondersteuning te verkry. Belas ‘n verantwoordelike individu met die taak om ‘n formele versoek aan die regering op te stel en in te dien.

 • Geen geldinsamelingstrategie.

Oplossing: Kontrakteer ‘n finansiële konsultant om ‘n strategie op te stel (beperking op vergoeding weens tekort aan fondse op hierdie stadium).

 • Geen krygskas om litigasie te finansier nie.

Oplossing: Gedeeltelik geïnisieer en sommige fondse alreeds ontvang.

 • Geen Voorsitter.

Oplossing: Nomineer, verkies en stel ‘n voorsitter kontraktueel aan.

 • Lae / geen lidmaatskap.

Oplossing: Aggressiewe uitvoering van ‘n lidmaatskapinisiëring / toename plan.

 • Geen operasionele raad.

Oplossing: Nomineer, verkies en stel ‘n relevante en bevoegde raad aan (SALGO RAAD bestaan).

10. Afhanklikhede en Invloede

 • Afhanklikheid van politieke partye.
 • Areas wat geraak word deur die implementering van die strategie (handelaars, sport, NAAACSA, CHASA, ensovoorts).
 • Aktiwiteite / prosesse afhanklik van of beïnvloed deur die implementering van hierdie strategie.

11. Potensiële risiko’s

 • Gebrek aan finasiële ondersteuning / generering.
 • Indien vuurwapenverwante organisasies / liggame nie inkoop nie.
 • Interpersoonlike konflik.

12. Erkende groepe

 • Handelaars

Vuurwapens

Ammunisie

 • Bewaringsliggame

Regering

Privaat

 • Jagters assosiasies / liggame
 • Sport assosiasies / liggame

Kleiduif

Handwapen

Geweer

Silhoeët

 • Versamelaars
 • Opleiers
 • Vervaardigers

Vuurwapens

Ammunisie

Toebehore

 • Invoerders / Uitvoerders
 • Enige ander belanghebbende groepe